Neprofitno d.o.o. za razvoj Županije Čongrad

Zadaci Samouprave Županije Čongrad bitno su promenjeni od 2012., odnosno 2013. godine, kada je na snagu stupio Zakon o lokalnim samoupravama Mađarske, br. CLXXXIX/2011, odnosno Zakon o teritorijalnom razvoju i prostornom planiranju, br. CCXVI/2013.

Nakon reorganizacije državne uprave na regionalnom nivou, županije su dobile važnu ulogu u prostornom planiranju u periodu od 2014. do 2020. godine, uključujući i pripremu Operativnog programa prostornog i urbanog razvoja (TOP), kao i koordinaciju realizacije istog.

U programskom periodu od 2014. do 2020. godine Uredbom Vlade o načinu korišćenja sredstava iz određenih fondova Evropske unije, br. 272/2014. (5. XI), novim zadatkom ojačana je uloga županijske samouprave u oblasti prostornog razvoja, i to na način da je županijska samouprava, na zahtev lokalne samouprave koja se nalazi na teritoriji županije, dužna da učestvuje u obavljanju zadataka koja je određena navedenim aktom – razvojnih projekata koji se realizuju iz sredstava TOP.

Samouprava Županije Čongrad, prilagođavajući se regulativnom okruženju, smatrala je opravdanim formiranje nove organizacije, kako bi se efikasno obavljalo planiranje u nadležnosti Županije, kao i raspodela sredstava u cilju podrške razvoju lokalnih samouprava, kao i mikro, malih i srednjih preduzeća.

Iz navedenih razloga, Generalna skupština Županije Čongrad je dana 13. decembra 2013. godine donela odluku o osnivanju Neprofitnog d.o.o. u 100-procentnom vlasništvu, a ta organizacija je januara 2014. godine registrovana pod nazivom Neprofitno društvo sa ograničenom odgovornošću Za razvoj Županije Čongrad (registarski broj: 06 09 020863, sedište: 6720 Segedin/Szeged, Tisza Lajos körút 2-4).

Neprofitno d.o.o. Za razvoj Županije Čongrad je privredna organizacija koja već skoro pet godina funkcioniše i ima poslovne odnose sa trideset osam samouprava u županiji, jednom asocijacijom samouprava, kao i sa mnogobrojnim privrednim društvima. Krug njegovih klijenata se već proširio i van županijskih granica.

Društvo je u proteklim godinama učestvovalo u pripremi blizu sto aplikacija od kojih su praktično sve dobile podršku.

Od 314 TOP projekata Županije, skoro jednu četvrtinu je pripremilo Društvo, a od 228 TOP projekata koji su dobili odluku o podršci, usluge projektnog upravljanja za jednu četvrtinu pruža upravo Neprofitno d.o.o.

Pored TOP projekata, Društvo priprema i upravlja VP i VP-LEADER, prekograničnim (IPA/HU-SRB), kao i EFOP, GINOP i KEHOP projektima.

Društvo nastoji da svoj zadatak obavlja na najvišem mogućem stručnom nivou, precizno i posvećeno; poseban akcenat stavlja na održavanje ličnih veza i poslovnih odnosa, kao i na poštovanje rokova. Nadamo se da su svi naši klijenti zadovoljni našim radom, odnosno pruženim uslugama.

Iako je primaran cilj i zadatak Društva uspešna realizacija projekata TOP, što bi prema očekivanjima trebalo da bude ostvareno do 2020. godine, veoma bitan je i uspešan nastavak svih ostalih poslovnih aktivnosti. Upravo zbog toga Društvo je započelo da se razvija u oblasti komunikacije, organizovanja događaja, ostalih usluga stručnog konsaltinga, apliciranja i upravljanja projektima.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo

 

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine

 

Neprofitno d.o.o. za razvoj Županije Čongrad

Institut za ratarstvo i povrtarstvo

 

Pokrajinski sekretarijat za
poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Fond ,,Evropski poslovi” AP Vojvodine

Neprofitno d.o.o. za razvoj Županije Čongrad 

Maksima Gorkog 30,
21101 Novi Sad,
Republika Srbija

Mihajla Pupina 16,
21108 Novi Sad,
Republika Srbija
Bulevar Mihajla Pupina 16,
21108 Novi Sad,
Republika Srbija
Tisza Lajos körút 2-4,
6720 Segedin
Mađarska

Ova internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i sadržaj ove stranice ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.